Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

nowaczi
16:30
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe viaeternaljourney eternaljourney
nowaczi
16:28
3455 5fb9 390
nowaczi
16:27
4772 d2f6 390
Reposted fromnyaako nyaako viacomiendolirica comiendolirica
nowaczi
16:27
1203 6c64 390
nowaczi
16:25
5228 291a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
nowaczi
16:24
4778 e72e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
nowaczi
16:23
9038 dcb5 390
Reposted frommysoul mysoul viauciekam uciekam

June 23 2017

nowaczi
13:42
nowaczi
13:42
To fantastyczne, kiedy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.
Reposted fromszalony-virus szalony-virus viasziiiz sziiiz

June 22 2017

nowaczi
18:06
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamadadream madadream
15:12
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viamyceline myceline
nowaczi
15:12
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamyceline myceline
nowaczi
13:35
0578 93ef 390
nowaczi
13:34
1045 01ae 390
nowaczi
13:23
Reposted fromsavor savor viagdziejestola gdziejestola

June 21 2017

nowaczi
15:49
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
15:48
12:16
0171 a78b 390
nowaczi
12:16
2095 0571 390
nowaczi
12:16

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl