Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

nowaczi
15:49
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeltane beltane
nowaczi
15:49
0413 1e5d 390
Reposted fromseaweed seaweed viabeltane beltane
nowaczi
15:47
6096 2189 390
Reposted fromonlyman onlyman viabeltane beltane
nowaczi
14:27
8726 e1a6 390
Reposted frompunisher punisher viabeltane beltane
07:08
0974 1565 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawarkocz warkocz
nowaczi
07:07
9218 b574 390
Reposted fromsober sober viawarkocz warkocz
nowaczi
07:03
2087 c033 390
Reposted fromtgs tgs viawarkocz warkocz
nowaczi
07:03
2088 46a2 390
Reposted fromarwen arwen viawarkocz warkocz
nowaczi
07:02
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
nowaczi
07:01
9026 24f1 390
Reposted fromtooskaa tooskaa viawarkocz warkocz
07:00
7476 ed07 390
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
nowaczi
06:58
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
nowaczi
06:57
6900 ccf3 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
06:57

February 10 2019

nowaczi
10:07
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Reposted fromdreamadream dreamadream viamefir mefir
nowaczi
10:07
8144 5f88 390
Reposted fromzciach zciach viamefir mefir
nowaczi
08:30
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
nowaczi
08:30
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca vianutt nutt

February 07 2019

nowaczi
16:49
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca
nowaczi
16:47
9523 82f6 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl